analiza gazÓw rozpuszczonych w oleju
DGA (dissolved gas analysis)

Do analizy gazów rozpuszczonych w oleju wykorzystywany jest przyrząd amerykańskiej firmy SRI Instruments typ 8610C TOGA (rys.1).

Rys.1. SRI 8610C TOGA

Chromatograf jest wyposażony w dwa detektory: płomieniowo-jonizacyjny z metanizerem (FID) oraz cieplno-przewodnościowy (TCD), które pozwalają określić stężenie wszystkich podstawowych gazów znajdujących się w oleju transformatorowym. W przypadku pierwszego detektora gazem nośnym jest wodór, w drugim zastosowano azot. Próbka gazu z badanego oleju ekstrahowana jest metodą HEADSPACE.

Analiza chromatograficzna sterowana jest z poziomu komputera PC przez program PeakSimple (zarówno program ciśnieniowy jak i temperaturowy), który także pozwala wyznaczyć stężenie poszczególnych gazów (rys. 2).

Rys.2. Interfejs programu PeakSimple

Ocena stanu transformatora na bazie otrzymanych z analizy chromatograficznej wyników wykonywana jest z wykorzystaniem czterech podstawowych metod: IEC, Rogers’a, Dornenburg’a oraz Duval’a (rys. 3).

Rys.3. Trójkąt Duvala do określenia rodzaju uszkodzenia na podstawie ilorazu zawartości gazów rozpuszczonych w oleju