POMIAR STOPNIA POLIMERYZACJI (DP) MATERIAŁÓW CELULOZOWYCH

 

Podstawy teoretyczne

Celuloza jest głównym składnikiem materiałów izolacyjnych, takich jak papier nawojowy czy preszpan, stosowanych na izolację stałą transformatorów.
Wzór sumaryczny celulozy ma postać (C6H10O5)n, gdzie n jest stopniem polimeryzacji celulozy, któremu przypisuje się, zaczerpnięty z literatury angielskiej, skrót DP (Degree of Polymerization).

Rys.1. Wzór strukturalny cząsteczki celulozy

Stopień polimeryzacji jest bardzo istotnym parametrem decydującym o stanie izolacji papierowej, a co za tym idzie o jej przydatności do dalszej eksploatacji. Pracująca w wysokiej temperaturze izolacja celulozowa ulega starzeniu. Przez starzenie izolacji celulozowej należy rozumieć proces depolimeryzacji, a więc skracanie cząsteczek celulozy wchodzących w jej skład. Dodatkowymi czynnikami przyspieszającymi proces depolimeryzacji są tlen i woda. Konsekwencją procesu depolimeryzacji celulozy jest spadek wytrzymałości mechanicznej izolacji, co z kolei prowadzi do starzeniowego mechanizmu przebicia izolacji. Średni stopień polimeryzacji dla nowych papierów izolacyjnych wynosi 1100-1600. W trakcie eksploatacji transformatora dochodzi jednak do spadku DP papieru, na skutek jego starzenia, do wartości 150-200. Spadek DP papieru z 1300 do 150-200 powoduje obniżenie jego wytrzymałości mechanicznej o 80%. Obniżenie DP papieru do wartości 150-200 powoduje, że staje się on podatny na skruszenie, co traktuje się jako 100%-owe zużycie izolacji papierowej. Cząsteczki celulozy wchodzące w skład materiałów izolacyjnych celulozowych nie są jednakowej długości, dlatego też wyznacza się średni stopień polimeryzacji badanej próbki materiału.

Metoda I aparatura pomiarowa

Pomiar średniego stopnia polimeryzacji materiałów celulozowych jest wykonywany zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 60450 pt. „Pomiar średniego lepkościowego stopnia polimeryzacji nowych i starzonych elektroizolacyjnych materiałów celulozowych” Pomiar DP materiałów celulozowych przeprowadzany jest w następujących etapach:

  • Etap I – odtłuszczanie w aparacie Soxhleta przy użyciu n-Heksanu zaimpregnowanego olejem materiału celulozowego,
  • Etap II – rozpuszczanie rozdrobnionej celulozy w odczynniku dwuetyloenodwuaminomiedzi w atmosferze azotu; rozpuszczanie wspomagane mechanicznie przy użyciu wytrząsarki,
  • Etap III – badanie lepkości właściwej roztworu celulozy przy użyciu wiskozymetru kapilarnego Ubbelohdea; pomiar w łaźni wodnej utrzymującej temperaturę 20°C±0,1°C,
  • Etap IV – obliczanie średniego stopnia polimeryzacji papieru na podstawie wyznaczonej lepkości właściwej, zgodnie z zaleceniami PN-EN 60450.


Rys.2. Układ do badania stopnia polimeryzacji materiałów celulozowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANIA PRÓBEK

Próbka może zostać pobrana przez Zleceniodawcę lub pracowników Zakładu Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych. Do badania należy dostarczyć próbkę o masie co najmniej 4 g. Próbkę należy opisać. Podać dane znamionowe transformatora oraz miejsce w izolacji, z którego została pobrana.