POMIAR LICZBY KWASOWEJ OLEJU

 

Podstawy teoretyczne

Kwasowość (liczba kwasowa) jest to liczba miligramów wodorotlenku potasu potrzebna do zobojętnienia kwasów zawartych w 1 g badanego oleju.

Liczba kwasowa jest używana w ocenie zawartości kwaśnych produktów rozkładu chemicznego izolacji papierowo-olejowej wywołanego głównie jej utlenianiem. Kwasy mają znaczący wpływ na rozkład chemiczny celulozy i są również odpowiedzialne za korozję metalowych części transformatora. Tempo wzrostu liczby kwasowej w oleju jest wskaźnikiem tempa starzenia się izolacji papierowo-olejowej. Liczba kwasowa jest także dobrym wskaźnikiem do oceny przydatności oleju do dalszej eksploatacji.

metoda pomiarowaI INTERPRETACJA WYNIKÓW

Pomiar liczby kwasowej wykonywany jest zgodnie z normą PN-85/C-04066 pt.„Przetwory naftowe. Oznaczanie liczby kwasowej i zasadowej oraz kwasowości metodą miareczkowania wobec wskaźników”.
Oznaczanie liczby kwasowej oleju polega na jego rozpuszczeniu w mieszaninie toluenu
i alkoholu izopropylowego, a następnie miareczkowaniu otrzymanego roztworu alkoholowym roztworem wodorotlenku potasu wobec wskaźnika p-naftalobenzeiny.
Interpretacja wyników pomiaru liczby kwasowej dokonywana jest w oparciu o normę
PN-EN 60422 pt. „Mineralne oleje izolacyjne w urządzeniach elektrycznych – Zalecenia dotyczące nadzoru i konserwacji” oraz Ramową Instrukcję Eksploatacji Transformatorów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POBIERANIA PRÓBEK

Próbka może zostać pobrana przez Zleceniodawcę lub pracowników Zakładu Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych. Do badania należy dostarczyć próbkę o masie co najmniej 4 g. Próbkę należy opisać. Podać dane znamionowe transformatora oraz miejsce w izolacji, z którego została pobrana.