pomiar zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej
metodĄ RVM (RECOVERY VOLTAGE METHOD)

Metoda RVM (skrót od Recovery Voltage Method - metoda napięcia powrotnego) była używana przez szereg lat w wielu krajach i zdobyła nawet pewną popularność.
W pewnych szczególnych sytuacjach zaczęły jednak pojawiać się wątpliwości co do uniwersalności zaproponowanej przez producenta metody analizy wyników. Z drugiej strony badacze dysponujący dużym doświadczeniem oraz dużą liczbą danych pomiarowych analizują w stosunkowo sprawny sposób przebiegi napięcia powrotnego. Jak do tej pory nie przedstawiono jednak metody analizy, którą mogliby posługiwać się użytkownicy nie dysponujący takim doświadczeniem.

Przedstawiona tu metoda wypełnia tę lukę. Zaproponowane podejście do problemu opiera się na porównywaniu, przy użyciu sztucznej sieci neuronowej, analizowanych danych z danymi zawartymi w bazie danych. Baza danych zawiera wyniki pomiarów uzyskane podczas badań blisko stu transformatorach i jest sukcesywnie rozszerzana. Wnioskowanie w opisywanej metodzie jest poszerzone o szereg parametrów w stosunku do metody standardowej. Tego rodzaju podejście nie jest ujęciem analitycznym, ale zapewnia uwzględnienie wszystkich zjawisk zachodzących w izolacji, które mogą zostać pominięte w przypadku modelowania.

Posiadamy nowe oprogramowanie do analizy odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie czasu (przebiegów spektrum napięcia powrotnego). Analiza, wynikiem której jest wyznaczenie zawartości wody w izolacji papierowo-olejowej transformatora oparta jest o porównywanie analizowanych przebiegów z przebiegami zawartymi w bogatej bazie danych. W bazie zgromadzone są dane pochodzące z rzeczywistych obiektów (transformatorów), jak również ze specjalnie przygotowanych fizycznych modeli izolacji. Porównywanie dokonywane jest za pomocą sztucznych sieci neuronowych.

W zdecydowanej większości przypadków, wynik uzyskany przez porównanie analizowanych danych z danymi zawartymi w strukturze sztucznej sieci neuronowej jest bliższy rezultatowi uzyskanemu bezpośrednią metodą Karla-Fischera (KF) niż wynik uzyskiwany ze standardowej analizy RVM. Przykłady pokazano w tablicy.